Verksamhet

Stockhoolms Saxofonkvartett
Foto: Hampus Andersson

Möt Stockholms Saxofonkvartett i ett spännande och annorlunda körsamarbete.

Stockholms Saxofonkvartett har under många år spelat tillsammans med körer och sångsolister, alltifrån uppsättningar med stor kör, sångsolister, orkester och orgel till framträdanden i mindre format tillsammans med kyrkans kör.                                                                                                                                     

Genom sin klang, dynamik och flexibilitet låter sig kvartetten anpassas till både röster och olika instrument. Stockholms Saxofonkvartett förfogar över en stor och skiftande repertoar och har därför alltid haft möjlighet att bidra med egna stycken till konsertprogrammet.

Vi har samarbetat och samarbetar med en mängd körer i Sverige, både professionella och amatörer. Just nu har vi ett samarbete med Gustaf Sjökvists Kammarkör med ny musik av Matthew Peterson.

 

Stockhoolms Saxofonkvartett
Foto: Hampus Andersson

Workshop med blåsare vänder sig till elever och lärare vid kulturskolor, musikskolor och barn- och ungdoms organisationer.

Våra besök på kan utgöras av allt från ett seminarium eller en workshop i samband med någon av ensemblens konserter till ett samarbete under flera dagar som resulterar i att vi framträder i en konsert tillsammans med eleverna. När vi genomför dessa kurser samarbetar vi ofta med RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) och andra musikorganisationer. Kvartetten ställer upp med såväl originalrepertoar som specialskrivna arrangemang. Med dem som inte är så kunniga i notläsning arbetar vi mer improvisationsbaserat och inspirerar de unga till eget kreativt skapande.

Våra seminarier, workshopar och kurser anpassar vi självfallet till förutsättningarna på plats. Vid våra besök spelar vi alltid, berättar om oss själva och om hur det är att jobba som musiker. Vi talar om spelteknik, andningsteknik, spelställning samt ger tips och idéer som elever och lärare kan ha nytta av när ni musicerar. Framför allt spelar vi tillsammans. Eftersom vi delar in oss i lämpliga grupper kan alla vara med oavsett ålder och färdighet.”

Mest givande för alla inblandade har de möten varit, där de unga musikerna fått spela tillsammans med kvartetten på sina egna villkor. Publiken har varierat från stolta föräldrar till professionella kritiker. Kvartetten ser här möjligheter även för andra som samlar unga musiker: studieförbund, musikföreningar i landet, kyrkor, orkesterföreningar och festivaler.

Stockholms Saxofonkvartett är lyhörd för arrangörernas synpunkter på seminarier, workshops, kurser och andra möten. Kvartetten ser stora möjligheter i att anpassa mötet med deltagarna till de speciella förutsättningar som gäller på plats och ser fram emot en dialog.

 

 

Stockholms Saxofonkvartett i bil
Foto Hampus Andersson

Tillsammans med oss får elever möjlighet att bekanta sig med musikens olika byggstenar som: puls, takt och notvärden. De får även måla musiken och deras teckningar tolkas sedan av musikerna i kvartetten. Vi jobbar med såväl traditionella noter som med ljud och symboler. Med hjälp av grafiska partitur och noter skriver barnen musik som saxofonkvartetten sedan framför.                                                                      Musik har en unika förmåga att kommunicera känslor och öppna upp tanken. Vi i Stockholms Saxofonkvartett önskar väcka barns nyfikenhet på ny och okänd musik. På ett avspänt och pedagogiskt sätt presenterar vi en ny klangvärld för barn och unga. Vi vill få med alla barn och unga i en skapandeprocess där vi ökar deras sensibilitet genom att uppmuntra till lyssnande och eget skapande. Genom att ingå i ett gemensamt skapande blir barnen dels stärkta i sitt självförtroende men också medvetna om att vi behöver varandra för att spegla och bli speglade. Genom att våga bejaka och dela med sig av sina tankar och idéer skapas också tillit till klasskamrater och till den egna förmågan.

Hur går det till?

Vi möter eleverna i deras klassrum under en förmiddag då de tillsammans med Stockholms Saxofonkvartett får lyssna till musik från olika delar av världen. Vi pratar om inspirationskällor och olika musikaliska aspekter som folkmusik, rytmik, symbolik och ljud i naturen. Vi kopplar musikinstruments funktion till naturkunskapen och pratar om hur ljud uppstår från olika källor. Barnen får utifrån dessa samtal tillsammans göra ett grafiskt partitur som de själva får uppföra med hjälp av sina röster och kroppar. De får även se vad en dirigent gör och prova att dirigera sin klass. Efter rasten pratar vi om noter och hur dessa relaterar till matematik. Barnen får måla till musik och berätta om sina tankar om musiken och sina målningar. Som ett avslut på denna skapande förmiddag får barnen använda de verktyg som fått under vårt besök för att komponera egen musik. Här är valet fritt om de vill använda grafisk notation eller traditionell notskrift och inga förkunskaper krävs. Saxofonkvartetten uppför därefter barnens musikstycken inför klassen.                                          Både elever och lärare blir plötsligt väldigt medvetna om att de själva har gjort verket och blir måna om att behålla ”originalet”. De är plötsligt ”upphovsmän” och stolta över sitt verk. Ett besök tar mellan 120 och 150 minuter och inkluderar en rast. Aktiviteterna går också att dela upp på fler kortare träffar under terminen.

Följ länken för att se resultatet av en förmiddag hos en tredjeklass på Lidingö

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-KoN_eg_Hk7kQSqNcCw4l0hz0kQj00EH

Kostnad

Priset per besök är 14.000:- på faktura men varierar beroende på omfattning.

Vid beställning av fler än ett tillfälle är priset 12.000:- per tillfälle.

Vid besök av två klasser på en dag är priset 20.000:-

Det finns möjlighet till att koppla aktiviteten till olika teman och även att komplettera kvartetten med en tonsättare.

Skapande Skola finansieras av Kulturrådet. Stockholms Saxofonkvartett bistår med material till ansökan.

 

Foto: Hampus Andersson

På ett avspänt och pedagogiskt sätt presenterar vi en ny, spännande klangvärld för barnen. Syftet är att medverka till att ny musik ska få en lika självklar plats i vår vardag som t.ex. ny arkitektur, modern konst, morgondagens design och nya former för litteratur. Eleverna får sedan vara med och skapa en gemensam komposition med hjälp av enkel grafisk notation samt improvisationsinslag.

Även om själva musiken är huvudsyftet med workshopen så vill Stockholms Saxofonkvartett också visa hur deras arbete på ett självklart sätt kan knytas samman med andra skolämnen som matematik, historia, svenska etc.

Ett besök tar mellan 120 och 150 minuter och inkluderar en rast.

Aktiviteterna går också att dela upp på fler kortare träffar under terminen.

Kostnad

Priset per besök är 14.000:- på faktura men varierar beroende på omfattning.

Vid beställning av fler än ett tillfälle är priset 12.000:- per tillfälle.

Vid besök av två klasser på en dag är priset 20.000:-